Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Медицинска годност на морски лица

        “ДКЦ V Варна – Света Екатерина” ЕООД отговаря на изискванията на Наредба № H-11 от 30.04.2014г. за установяване на медицинска годност на морски лица.
В лечебното заведение се извършва медицинско освидетелстване на:
  Морски лица, които работят на борда на кораб, плаващ по море или по вътрешни водни пътища;
  Кандидати за придобиване на свидетелство за правоспособност за работа на море или по вътрешни водни пътища;
  Морски лица, на които е изтекъл срокът на валидност на свидетелството за медицинска годност;
  Лица, които ще се обучават по морски и речни специалности, както и практиканти и стажанти на съответната длъжност на борда на кораб.
        За провеждане на медицински преглед за удостоверяване на здравословната годност на морски лица е необходимо да се представи:
  Документ за самоличност;
  Документ, удостоверяващ длъжността на морското лице;
  Здравна документация на лицето;
  Лична амбулаторна карта (ЛАК);
  Имунизационен паспорт;
  Заключения на Транспортните областни лекарски експертни комисии (ТОЛЕК) и Транспортната централната лекарска експертна комисия (ТЦЛЕК) – при наличие на такива.
        Свидетелствата за медицинска годност за работа на кораб, плаващ по море, се издават със срок на валидност:
    1. при възраст на лицето до 18 и над 55 години – 1 година;
    2. при възраст на лицето от 18 до 55 години – 2 години.
        Медицинското освидетелстване на морски лица за здравословна годност за работа на кораб, плаващ по вътрешни водни пътища, се извършва:
    1. при започване на работа;
    2. при навършване на 50 години;
    3. след петдесетгодишна възраст – на всеки 5 години;
    4. след навършване на 65 години – всяка година.

        В раздел Досие на морски лица имате достъп до актуално свидетелство за медицинска годност и до личното си електронно здравно досие, в което са отразени всички извършени прегледи и изследвания. Вход в системата се осъществява посредством ЕГН и код за достъп, който сте получили по време на прегледите.

За допълнителна информация:
Тел.: 052/650569
e-mail: dkc5@abv.bg

Copyright 2012