pic

Клинико-лабораторни изследвания

Хематологични изследвания
      кръвна картина с ДКК комплексно - 18 параметъра
      диференциално броене на левкоцити /микроскопско изследване/
      морфология на еритроцити /визуално-микроскопско изследване/
      ретикулоцити
      СУЕ /скорост на утаяване на еритроцитите/

Коагулация
      време на кървене и съсирване
      протромбиново време
      активирано парциално тромбопластиново време (АРРТ)
      фибриноген
Урина
      химическо изследване на урина със сухи тестове - комплексно
      седимент - ориентировъчно изследване
      микроалбуминурия
Биохимия
      глюкоза
      кръвно-захарен профил
      урея
      креатинин
      пикочна киселина
      билирубин /общ, директен/
      триглицериди
      холестерол
      HDL – холестерол
      LDL - холестерол
      калций
      калий, натрий
      фосфати
      АСАТ
      АЛАТ
      ГГТ
      алкална фосфатаза /АФ/
      алфа-амилаза
      общ белтък
      албумин
      желязо
      желязосвързващ капацитет /ЖСК/
      лактатдехидрогеназа /ЛДХ/
      КК /креатинкиназа/
      ХЕ /холинестераза/
      СRP-реактивен протеин
      С-реактивен протеин - Nyco Card
      гликиран хемоглобин /HbA1C/
Имунология
      ревматоиден фактор
      AST
      окултни кръвоизливи
Хормони за диагностика на щитовидна жлеза (тиреоидни хормони)
      TSH
      FT4
      FT3
      TPO Ab
Туморни маркери
      PSA
Серологични изследвания
      васерман /RPR/
      Helicobacter pylori
      инфекциозна мононуклеоза

Copyright 2012